سلام آقای دکتر من از کوچیکی کمی احساس میکنم که ادارر دارم آیا مربوط به عفونت میشه!!؟؟