هفته گذشته به دلیل قصور اورژانس و تشخیص دیر هنگام بعد از ۲۰ ساعت از شروع درد عمل شدم( تورشن بیضه). دکتر بنده گفته باید امیدوار بود عفونت نکند که نیاز به تخلیه شود. و سونو را برای چندماه دیگر توصیه کرده. دستور می فرمایید در حال حاضرچه اقدامی انجام دهیم. گزارش سونو قبل عمل ضمیمه شده