سلام آقای دکتر میشه لطف بفرمایید نگاه به آزمایش ما هم بکنید
PH=7.5
sperm count\ml=75*10^6
sperm count Total=300
sperm Moltility,total=50
Rapid progressive,classA=5
Progressive,classB=35
Total progressive classA+B=40
Non progressive class C=10
Non Motile classD=50
Live Ration classA+B+C=50

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرماله

Comments are closed.