سلام وقت بخیر این نتیجه آزمایش اسپرم بنده هست ، زحمت می کشید راهنمایی کنید؟
Viscosoty: normal
Color: straw yellow
Odor: slight
Semen volume: 3.0
Semen ph: 7.8
Sperm count: 24
Progressive (A+B): 30
Motile (A+B+C): 38
Germ cell: 0.1
WBC: 0.1
RBC: 0.1
Normal Sperm: 3
Head pathology: 82
Neck pathology: 5
Tail pathology: 10
Rapid progressive: 8
Slow prgoressive: 22
None progressive: 8
Small: 4
Pyriform: 1
Amorphous: 72
Vacuolated: 5
Bent: 2
Asymmetrical: 3
Short: 6
Bent: 2
Coiled: 2

نظرات (1)

سلام حرکت و شکل اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.