برجستگی های اطرف و روی الت ناشی از تیغ به وجود اومده که یکی از اونها خیلی بد شده
چی کار باید کرد