سلام آقای دکتر عزیز
روزتون بخیر باشه
من سونوی کلیه و مثانه دادم به علت مشکوک بودن به سنگ که مشکلی نبود
طول کلیه ها رو یکی رو زده بود ۱۰۵ و یکی رو زده بود ۱۰۶ آیا طبیعی است؟