سلام الت بنده پرده داره.؟ نیاز به عمل داره؟

نظر خود را بنویسید