سلام ازمایش اسپرم همسرم نرماله؟
Semen volume4. 5
SemenpH7.8
Vitality45.6
Spermcount(Density) 169.1
Porgressive(A+B+C)45.6
RoundCell0.6
GermCall 0
WBC0.4
RBC0.4
جواب ازمایش vitalityوporgressiveوmotileکه زدهAbnormalخیلی نگرانم کرده لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.