سلام دکتر .
ایا من اتروفی بیضه دارم یا نه ؟
بیضه راست با ابعاد ۲۲*۴۴ و اکوی پارانشیمال نرمال رویت شد
بیضه سمت چپ با ابعاد ۲۰*۴۴ و اکوی پارانشیمال نرمال رویت شد

در مانور والسالوا شواهدی به نفع اتساع در سیستم وریدی پمپینی فورم مشاهده نشد