سلام لطف میکنید بفرمایید(دو سال بعد از جراحی واریکوسل بیضه چپ میکرو سرجری)
count:89 million
۱۰%:Rapid progressive(class A)
۱۰%:Progressive(class B)
۱۰%:Non progressive(class C)
Live ratio:30%
۷۰%:Non motile(Class D)
Round cells:5.7
WBC:0
Immature cells:0
%Normal Morphology:2
Pathology:98%
Head pathology:85%
Midpiece Pathology:10%
Tail pathology:3%
Volume:10 mil

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

نظر خود را بنویسید

20 + 8 =