سلام جواب آزمایش میشه بگید نرماله یا نه با تشکر
volume 3.5
color Yellowish
viscosity Normal
PH 6.0
Liquifaciton 30.0
sperm count 55
Rapid prog.motility(a) 20
slow prog.motility(b) 25
Non prog.motility(c) 45
Immotile(d) 10
Normal 60
Abnormal 40
RBC 3-4
WBC 0-1
Aglu & Clump Negative

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرماله

Comments are closed.