رادیکال پروستاتکتومی

درمان سرطان پروستات

درمان سرطان پروستات

درمان سرطان پروستات به عواملی از جمله: سن، ویژگی تومور، سابقه پزشکی فرد و نظر خود شخص بیمار بستگی دارد. با در نظرگرفتن این مسایل می توان چهار نوع درمان سرطان پروستات برای شخص در نظر گرفت: 1-انتظار هوشمندانه  2-رادیکال پروستاتکتومی یا برداشت کامل پروستات 3-پرتودرمانی 4-هورمون…