برگشت وازکتومی

وازکتومی

برگشت وازکتومی

وازکتومی و برگشت آن در بين تمام روش های پيشگيری از بارداری ، وازكتومی (Vasectomy) تنها روش دائمی ويژه مردان است. يعنی در صورتی كه تمام مراحل عمل وازكتومی بدرستی انجام و پيگيری شود ، مادام العمر نيازی به استفاده از هيچ روش پيشگيری از…