کیست بیضه

کیست بیضه(اسپرماتوسل) كه بصورت كامل خارج شد و حدود ٨سانتي متر بود.

نظر خود را بنویسید