کیست بیضه

کیست بیضه(اسپرماتوسل) که بصورت کامل خارج شد و حدود ٨سانتی متر بود.

نظر خود را بنویسید