فتق

فتق (هرنی) بزرگ بیمار که با مش ترمیم شد

نظر خود را بنویسید