شکستگی آلت تناسلی

شکستگی آلت تناسلی که نیاز به جراحی اورژانسی جهت درمان دارد

نظر خود را بنویسید