سرطان مثانه

توده و سرطان مثانه که با لیزر کامل برداشته شد

نظر خود را بنویسید