جراحی پلاستیک کجی آلت

جراحی پلاستیک کجی آلت در بیماری که حدود 40 درجه کجی رو به پایین داشت و با عمل جراحی اصلاح شد

نظر خود را بنویسید