جراحی سرطان کلیه

سرطان کلیه 15 کیلویی که در یک عمل جراحی بزرگ خارج شد.

نظر خود را بنویسید