جراحی سرطان کلیه

سرطان کلیه ۱۵ کیلویی که در یک عمل جراحی بزرگ خارج شد.

نظر خود را بنویسید