من پروفسور دکتۆر کیوانی آقا محمدپۆرم . من فوق تخصصی کۆئه ندامی میززانی پڕۆستات نزوکی و گیروگرفتی جنسی مۆ جیگە ی تیکوشانی من له تارانە و لە با شترین نخۆشخانه ی تاران به هاوچه رخ ترین مه کینه تشخیصی و ڕادیۆلۆجی شترین ئامێر جراحی اندۆسکوپیک و له یزە ری و لاپاراسکۆپئک

لیستە تۆاۆی اعماله جراحئ که به ریۆە دە چی :

١.به ردی گورچیله: تۆاۆی انۆاعئ بە ردی گورچیله له هه اندازه به کۆمه ئ مه کینه پیشکه ۆتوو ئ اندۆسکوپ ۆ  لاپاراسکۆپ جراحئ ده بێتی.

:(TUL)

عملئ جراحئ بە رد شکینئ نیو اندامئ بو به رد گه می حالب که به کۆمه ئ مه کینه اندۆسکوپ ۆ به بئ درز ۆ به شێوه ی سرپایئ به ریۆە دە چی. تێچوون عمل ده ورۆبه ری ١٢٠٠ دۆلارە

:(ESWL)

بە رد شکینئ ده ره ۆ اندامئ که به شێوه ی سرپایئ ۆ له دیگه ئئ تا وئ تیشک ۆ لە یزە ر له دە رە ویائ به دن ۆ به بئ بیهوشی به ریۆە دە چی . تێچوون ۲۵۰ دۆلارە

 :(PCNL)

عملئ جراحئ لا بردنئ به ردی گورچیله به درزیکئ بۆچک ١ سانتیمتری که به شێوه ی کامل بردە کانئ گورچیله خالی ده کا تۆ یک تا دۆ رۆژه فاندنی که وتوو. تێچوون عمل ده ورۆبه ری ۲۰۰۰ دۆلارە

:(RIRS)

عملئ جراحئ شکاندئ به ردی گورچیله نیۆ اندامئ به  یورتروسکوپ فلکسیبل که سه ر پایه ۆ تێچوون ۲۵۰٠ دۆلارە

 1. شیرپه نجه یی گورچیله:

شیرپه نجه یی گورچیله اگه ر که متر له ۴ سانتیمتر بیت به شێوه ی لاپراسکۆپ و ته نیا به سی کۆنایی ۵ میلی متر ته نها تۆده که لائه به نۆ و گورچیله سالم ئه منییت. ده وره ی که وتوو سی رۆژه و تێچوون ۴۰۰۰ دۆلاره.

ئه گه ر شیرپه نجه یی گورچیله گه وره تر له ۴ سانتیمتر بیت به عملئ جراحئ باز به بیت و تنها تۆده که په یکه ریکی و گورچیله سالم ئه منییت ده وره ی که وتوو سی رۆژه  و تێچوون ۲۵۰۰ دۆلاره.

۳.ته سکئ جیگه ۆه صلئ حالب به لگنچه (UPJO) که به لاپراسکۆپ به ریۆە دە چی  و به سی کۆنایی فره ریز وه طۆلی که وتوو دو رۆژه و تێچوون ۳۲۰۰ دۆلاره.

۴.نه خۆشی غوده ی فه وقی گورچیله یا آدرنال که له ئه مه نه خۆشیه فشارئ خوین ده چتبه بان . عملئ جراحئ لا بردنئ به لاپراسکۆپ و به سی کۆنایی فره ریز به ریۆە دە چی  . طۆلی که وتوو دو رۆژه و تێچوون ۴۰۰۰ دۆلاره.

 1. شیرپه نجه یی مثانه:

ئه اگه ر شیرپه نجه یی مثانه له مه راحلی اوه لیه ی ئه بی به له یزر اندۆسکوپی و به بی عملئ باز (TURT) لائه بریت. ده و ریایی که وتوو یک رۆژه و تێچوون عملئ۱۲۰۰ دۆلاره.

ئه اگه ر شیرپه نجه یی مثانه پیشکه ۆتوو بیت به عملئ جراحئ به رداشتی مثانه به ریۆە دە چی  . و له رۆده وه مثانه دروس ده بیتو و به مجرای ادراری وه صل ده بیت. ده و ریایی که وتوو ۶ روژه و تێچوون ده ورۆبه ری ۴۳۰۰ دۆلاره.

 1. به ردی مثانه: ئه مه عملی به یه ک کۆنایی ۱ سانتیمتری و به بی عه مه ل باز ئه بیت. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۱۳۰۰ دۆلاره.
 2. پڕۆستات : لابردنی پڕۆستات به بی درز و به له یزر اندۆسکوپی به ریۆە دە چی.(TRUP). ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۲۰۰۰ دۆلاره.
 3. شیرپه نجه یی پڕۆستات: به عه مه لی جه راحی ئه بی تواوی پڕۆستات لابه ریت و مه ثانه به مه جراوه وه صل ده بیت. ده وریایی که وتوو سی رۆژه و تێچوون ۳۹۰۰ دۆلاره.
 4. به ره گشتی ادرار: زیاتر له منالانئ ورد رو ئه دات . عه مه له که یی به له یزرو و اندۆسکوپی به بی درز و تێچوون ۱۲۰۰ دۆلاره.
 5. بیضه یئ نزۆل نه کراو: عه مه ل به لاپراسکۆپ و ته نها به سی کۆنایی ریز و بۆچک به ریۆە دە چی و بیضه ده فریته نیۆ کیسه. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۲۰۰۰ دۆلاره.

۱۱.شیرپه نجه یی بیضه:

ئه گه ر توده که بۆچک بیت بیضه که دائه نریتۆ ته نها توده که خۆیئ لائه برگیت. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۱۲۰۰  دۆلاره.

ئه گه ر توده که گه وره بیت به بیضه به شێوه یی کامل لائه بریت ده وریایئ که وتوو یه ک روژه و تێچوون ۱۲۰۰  دۆلاره.

۱۲.فه تق: به شێوه یی لاپراسکۆپی به  ریۆە دە چیت ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۱۲۰۰  دۆلاره.

 1. واریکۆسل: ئه گه ر که سیکه نه توانی منالدار بیت به شێوه یی لاپراسکۆپیک ویا میکرۆسرجرئ به ریۆە دە چیت ده وریایئ که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۱۰۰۰ دۆلاره.
 2. هیدرۆسل: ئاوهاتنو و ته وه رمئ بیضه یه که عه مه له که یئ به درزیی بۆچک خاس ئه بیت و ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۸۰۰ دۆلاره.
 3. باز بۆنی لوله یئ مه نی به ر:

ئه گه ر به لاوه تر به ستنی لوله یا وازکتۆمی خاس بۆ بیت به میکرۆسکۆپ به ریۆە دە چی بارورئ ئه نجام ئه بیت و ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۱۵۰۰  دۆلاره.

۱۶.ته نگی مه جرائ ادرار: له ئه م حاله ته ادرار فره ته سکۆباریک دیته ده ره وه. عه مه ل به له یزر اندۆسکۆپیک و به بئ درز و و ده وریایئ که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون عه مه ل ۹۰۰  دۆلاره.

۱۷.گرتنئ اسپرم ڵه بیضه کان: ئه گه ر باروه ری ئه نجام نه بیت و اسپرم دانه کانئ فره که م بیت ویا نه بیت له راسئ نازایی و به استفاده یی میکرۆسکۆپ اسپرم په یا ئه بیت و له بانکی اسپرم ذخیره سازئ به  ریۆە دە چی به ره حه مئ ها و سه ره که یی تزریق ئه بی و منال دار بۆنی شیوه ئه گریت. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۹۰۰  دۆلاره.

۱۸.زۆو ئاو هاتنه وه: له کلینیکی جنسی نه خۆشخانه یی بهمنی تاران به کارگردنئ ره وشه کانی تشخیصی پیشکه وتوو و مدرن و به جی نوعئ اختلال دیاری ده کات ئه بیت ده رمانئ دارویی به  ریۆە دە چی تێچوون ده ورۆبه ری ۱۴۰ دۆلاره.

۱۹.لاوازی جنسی: له کلینیکی جنسی نه خۆشخانه یی بهمنی تاران به کارگردنی ره وشه کانی تشخیصی پیشکه وتوو و مدرن و به جی نوعئ اختلال دیاری ده کات ئه بیت ده رمانئ دارویی به  ریۆە دە چی تێچوون ده ورۆبه ری ۱۴۰ دۆلاره.

 1. کۆرت هینان گورچیله: به کارگردنی ره وشی تشخیصی پیشکه ۆتوو و مدرن هۆ کاری کۆرت هینان گورچیله مو شه خص ئه بیت درمان به ریۆە دە چی. تێچوون ۱۰۰ دۆلاره.
 2. خۆڕانه گرتن میزی: له ئه م عه مه له به ره وشی ئه اندۆسکوپی و به بی عملئ باز خۆڕانه گرتن میزی جراحئ ئه بیت. . ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون ۱۵۰۰ دۆلاره.

شیۆه عه زیزگدل ده توان یه سیاره کان خۆتان له باره یی نه خوشئ و عکسه کان خودتان به له کارگردنئ به شئ پرسیار هه رئه م سایته له پرۆفسورگورچلیه و کۆئه ندامی میززانئ و پڕۆستات و نازایی پرسیار که ن ووه لا یی خۆتان بگرن.

شۆ ینی نه خۆش خانه که: تاران، میرداماد، یه کتربر ولیعصر، جۆانی ئه زموونگه مسعود، چه قئ جراحئ میرداماد، زه مینه دۆوه م.

ته له فۆن: ۰۰۹۸۲۱۸۸۷۸۴۵۵۸  و ۰۰۹۸۹۳۳۹۰۷۷۰۲۴

Email: Drkeivan@irurology.com

شۆین نه خۆشخانه که: تاران، به ش غرب، شه قام ایران زمین، نه خۆشخانه یئ بهمن

ته له فۆن: ۰۰۹۷۲۱۸۲۴۹۹۶۱۰



شما می توانید از طریق فرم زیر نظرات خود را در مورد سایت ارسال کرده و ما را در بهبود سایتمان کمک فرمایید تا هرچه بهتر در خدمت شما عزیزان باشیم.

9 نظر
 1. رضا
  رضا گفته:

  با سلام خدمت شما آقای دکتر
  من بیمار شما هستم و برای عمل واریکوسل خدمتتان رسیدم واقعآ دستتون درد نکنه دیگه مشکلی ندارم و هیچ عارضه ای بعد از عمل برام پیش نیمده
  خواستم تشکر کرده باشم از زحماتتان

  پاسخ دادن
 2. علی داوودی
  علی داوودی گفته:

  با سلام خدمت شما دکتر محترم
  از سایت خوبتون خواستم تشکر کنم که خیلی از مشکلات مردم رو پاسخ میده و سوالاتی رو که برایشان پیش میاد می تونن به راحتی باهاتون درمیون بزارن. من تو سایتهای دیگر هم رفتم ولی سایت شما خیلی کامل و خوبه
  ایشالا خدا اجرتون بده

  پاسخ دادن
 3. عباس
  عباس گفته:

  سلام آقای دکتر
  من قبلاً مطب خدمتتون اومدم و یه مشکلی داشتم که با تشخیص و درمان شما کاملاً خوب شدم، شاید اینجا جای مناسبی نباشه که بگم اما شما واقعاً دکتر با اخلاق و منصفی هستید و می تونم بگم بهترین دکتر متخصص کلیه و مجاری ادراری هستید که من رفتم چون متخصص اورولوژی که قبلاً رفتم کامل درمان نشدم و مشکلم پابرجا بود.
  بازم ممنون

  پاسخ دادن
 4. علی غفاری خانشیر
  علی غفاری خانشیر گفته:

  باسلام خدمت آقای دکتر آقا محمدپور.
  از صمیم قلب آرزوی موفقیت روزافزون و سلامتی و با تشکر از اطلاعات مفید و کارگشاتون.

  پاسخ دادن
 5. باباخانیان
  باباخانیان گفته:

  ‍ ‍ ‍ ‍ بسمه‌تعالی …وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا و هـر کـس نفسی را زنـده کـنـد گویا همه مردم را زنده کرده است(مائده ۳۲) حمد و سپاس خدای را که تمام عالم به معرفت او عارف است و به عنایت بی علت او واقف.
  – پزشک محترم جناب آقای دکتر کیوان آقامحمدپور متخصص حاذق و دلسوز اندواورولوژیست، از طبیب عشق برای آن طبیب مهر، صحت، سلامت، سعادت و سیادت مسالت داریم و از اینکه با سعه‌ی صدر ، حس نوع دوستی و حُسن خلق و به پشتوانه‌ی دانش روز با همت، حمیت و تلاش جدی فرهیختگی و هوشمندی در درمان “مادر” ما اهتمام ورزیدید، در کمال ادب و ارادت صمیمانه ازشما تشکر میکنیم و دستتان را میبوسیم. امید است با دو بال اندیشه و ایمان در آسمان پیشرفت و تعالی بشریت و تا بی کرانه عالم هستی به پرواز درآمده و در برداشتن گام های مستحکم و مطمئن در مسیر مهرورزی به مردم‌ ایران، سرآمد نیکان باشید. با‌ سپاس و آرزوی توفیقات الهی برای شما و خانواده محترمتان؛

  خانواده “باباخانیان” از دامغان

  پاسخ دادن
 6. حسین زاده
  حسین زاده گفته:

  با سلام و احترام، ممنون از شما آقای دکتر
  من چند وقت پیش به دلیل درد کلیه خدمتتان رسیدم و بعد از معاینه و بررسی جنابعالی مشخص شد که درون کلیه من چند سنگ وجود داره و گفتید که باید عمل بشه منم از عمل واقعاً وحشت داشتم اما شما خیلی خوب به روش عمل لاپاراسکوپیک pcnl همه سنگها رو کامل خارج کردید و کاملا خوب شدم و الان هیچ مشکلی ندارم خدا خیرتون بده خیلی راضیم.
  دکتر آقامحمدپور بهترین فوق تخصص اورولوژی تهران هستند.

  پاسخ دادن
 7. سجاد جوادی پور
  سجاد جوادی پور گفته:

  ضمن تشکر از آقای دکتر محمدپور که به سوالات مردم جواب میده و مشگل گشای مردمن ایشالا همش سلامت باشن باتشکر,,سجاد جوادی پور از شمال

  پاسخ دادن
 8. سپهر
  سپهر گفته:

  با سلام خدمت آقای دکتر آقا محمد پور
  از پاسخ شما ممنونم و از اینکه مشاوره را رایگان انجام دادید و این امکان رو در سایت ایجاد کردید . بسیار متشکر و سپاسگزارم . با آرزوی سلامتی و شادکامی و موفقیت برای شما دکتر گرامی

  پاسخ دادن

نظر خود را ارسال كنيد

می خواهید به بحث بپیوندید ؟
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.