سلام أقاي دكتر ،جنابعالي عمل rirsانجام ميدهيد ودر كدام بيمارستان ؟اگر پاسخ منفياست لطفا اسامي ساير همكارانتان وبيمارستانهايي كه انجام ميدهند را بفرماييد. سپاسگزارم

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید