سلام أقای دکتر ،جنابعالی عمل rirsانجام میدهید ودر کدام بیمارستان ؟اگر پاسخ منفیاست لطفا اسامی سایر همکارانتان وبیمارستانهایی که انجام میدهند را بفرمایید. سپاسگزارم

نظر خود را بنویسید