هنگام سکس و موقعه ارضاع شدن بحدی سرم درد میگیرد که بی حال فقط میفتم حدود چند ماهی هست اینطور شدم و بیشتر اوقات ضعیف است و در بعضی

نظر خود را بنویسید