با سلام در سونوگرافی یک کیست ساده ۱۴میلی در کلیه چپ من رویت شده است دوماه پیش همزمان برای درد کلیه مراجع کردم سنگ هم در کلیه ۱۳میلیمتری ی بود
و برای دفع سنگ به روستایی که نام چشمه شفا بخش ریزه در منطقه غرب کشور رفتم با مصرف آب آنجا بعد یک ساعت سنگ دفع شد
و مجددا بعد ۲۰روز به سونوگرافی مراجعه و خبری از سنگ نبود و کیست هم بدون تغییر اندازه مشاهده شد
حال برای این کیست چکار کنم هر از گاهی درد کلیه هم دارم راهنمایی بفرمایید