با سلام بنده به خاطر چاقی مفرط دچار کوچکی الت تناسلی هستم. می خواستم هزینه افزایش طول و همچنین تزریق چربی به قطر الت رو بپرسم.