الت تناسلی من کوچک است و من ۱۳ سالمه کمی چاق هستم بلندی الت من در حالت نعوظ ۳ سانت است و در حالت عادی ۱ سانت میشه بگید باید چه کاری کنم بدن قوی ای دارم