سلام راه سریع درمان کوچکی آلت دیرارضاشدن هست واینکه برای یکبارسکس کردن دارویی یاژلی داریم