سلام کلیه راستم به نسبت چپم کوچیکه خواستم ببینم مشکلی برام پیش میاد و چیکار کنم نگرانم