سلام من امروز سونو کلیه دادم و گفتن که کلیه راستم به نسبت چپم کوچیک خواستم ببینم دلیلش چیه و درمانش چیه