آقای دکتر داخل سونوگرافی کلیه من نوشته شده فوکوس هیپراکو در پل میانی به اندازه ۳میلی که می تواند به نفع میکرو لیتیازیس یعنی چی؟

نظرات (1)

سلام شن ریزه داخل کلیه دارید

Comments are closed.