سلام من شوهرم سنگ کیله دارد هر وقت بعد از تمام شدن درد می گیرد کلیه هاش را لطفا رهنمایی کنن که چی کار باید کرد پیش داکتر هم رفت کلیه هایش سنگ ساز است حالا هم دوا استفاده میکند