بیمار ما دچار کرونا و سپس دچار تکرر ادرار و احساس ادرار کاذب است شبها یکسره در حال تردد به دستشویی است ممنون از راهنمایی شما رمضی