دکترپسرم ۴/۵ساله هس کجی الت تناسلی داره حتی موقع جیش هم کاملا مشخصه کج هس .آیامشکلش سخته؟ نیازبه جراحی هم داره؟