سلام اقای دکتر بنده سال۹۸برج ۶خدمت رسیدم کجی الت داشتم ۶جلسه پشت سرهم شوک انجام کمی بهترشد ولی هنوز انحنا دارد ایامجدد باید شوک انجام‌پذیرد