سلام اقای دکتر من الان حدودچهارماهه دچارکجی الت وشل شدن الت درموقع نعوز شدم دکترهم رفتم دارو وتزریق پیشنهاکردن فایده ای نداشت ازشماراهنمایی میخوام قرص پاباکا ۵۰۰مصرف میکنم خوبه