سلام
حدودیکسال پیش مشکل درنعوظ کامل ودردجزئی دربرخی شرایط شدم
اکنون دردندارم ولی متوجه فرورفتگی درمیانه آلت شدم ودرلمس بافت فیبروتیک درهمان سمت احساس می شود ضمنا زاویه ای حدود۲۰ درجه ای پیداکرده .
لطفاجهت درمان راهنمایی لازم رابفرمایید
محمداسماعیل زاده ۶۲ ساله