سلام آلتی که هنگام بلندشدن به سمت پایین خم میشه رو باید چطور درمان بشه دارویی هست برای درمان به غیر از عمل؟؟