سلام آقای دکتر آلتم هنگام نعوظ رو به پایینه ، احساس درد ندارم این مشکل چطور قابل حله؟؟ نیاز به جراحی هست یا ن؟؟
۲۹ سال سن دارم