سلام خسته نباشید چه کارهایی بایدبعدازخروج DJانجام شودتاسنگ ریزه ها خارج شوند؟

نظر خود را بنویسید