حدود هشت سال پیرونی دارم و باعث کجی کوتاهی و اختلال در روند زناشویی داره خواهشا بفرمایید درمانی داره یه نه