هشت ماهه شکستگی آلت و سپس بیماری پیرونی دارم چندین پزشک متخصص ارولوژی ویزیت شده ام اما موقع نعوظ درد خیلی خیلی زیادی دارم چه قرصی بخورم