سلام لوله ادرارم با ناخن زخم خارجی پیدا کرده
و دچار خونریزی شده

پمادی نیس بزنم زخمش زود خوب بشه؟
(خانوم هستم)
سوزش ادرار شدید گرفتم و خونریزی