س.اقادکتر چه بگم بخاطراعتمادبنفسم رفت ازپیرونی چندین جلسه رفتم شوک ویرهم انجام دادم حداقل ده جلسه شما چی میگیداقا عمل جراحی چطوره