زمان خارج شدن اسپرم سوزش دارم که بعد از چند دقیقه رفع میشه و در زمان ادرار نه سوزش دارم نه درد مشکل چیه؟؟