سلام
میخواستم بدونم ،لرستان هم پروز بیضه انجام میده؟