با سلام منضورتان از عکس عکس الت را بفرستم راهنمایی کنید