سلام آقای دکتر من از سه ماه پیش دست وپاهام ورم میگرد وبهم گفتند که از کلیه هات است‌ ومن‌ دربیمارستان‌ هاشمی نژاد بستری شدم واز کلیه هام نمونه برداری کردند و گفتند که کلیه هات سالمه ولی اون رگی که از کلیه به مثانه وارد میشه اون برای جفت کلیه‌ هات کار نمیکنه‌ و ورم دست‌ وپاهات‌ از‌ اونه میخواستم‌ ببینم‌ من چیکار باید بکنم آقای دکتر