من حدود۲۰روز جراحی کردم درنشستن وبلندشدن کمی احساس درد بین دوکشاله زیر بیضه ها دارم .ضمنا شبهاکه میخوابم احساس درد میکنم نه زیاد.کی ورزش مثل فوتبال رو بایدشروع کرد.ممنون میشم به سوالات جواب دهید.