با سلام این روش با دستگاه واقعا داییمه و رو همه جوابه