باسلام وسپاس.لطفااگر در خصوص نتیجه آزمایش وسونوگرافی پیوست توصیه ای بنمایید ممنون خواهم شد.
چندسال است که پروترال میخورم.