سلام نتیجه سونوگرافی حداقل طول کلیه چپ ۱۱۰mm و ضخامت پارانشیم آن ۲۰mm اندازه گیری شد حداقل طول کلیه راست ۱۱۵mmوضخامت پارانشیم آن ۱۸mm اندازهگیری شد اکوژنیسیته پارانشیم کلیه ها در محدوده نرمال است. حداقل دو کانون اکوژن مطرح کننده سنگریزه به اقطار ۳mmو۳mmدر پل فوقانی کلیه چپ و پل تحتانی کلیه راست مشاهده میشود . هیدرونفروز در کلیه ها دیده نشد. تعدادی ترابکولاسیون ظریف در جدار مثانه دیده میشود. سنگ در مثانه رویت نشد.
بلافاصله پس از تخلیه ادرار pvr در حد ۱۱۱mm اندازه گیری شد.
پروستات بزرگ میباشد ابعاد پروستات ۳۹mm×۴۰×۴۰ بوده و حجم آن ۳۳ccاندازه گیری شد.متشکرم

نظرات (1)

سلام ،باقیمانده ادرار زیاده باید دارو استفاده کنید

نظر خود را بنویسید