سلام نتیجه سونوگرافی حداقل طول کلیه چپ 110mm و ضخامت پارانشیم آن 20mm اندازه گیری شد حداقل طول کلیه راست 115mmوضخامت پارانشیم آن 18mm اندازهگیری شد اکوژنیسیته پارانشیم کلیه ها در محدوده نرمال است. حداقل دو کانون اکوژن مطرح کننده سنگریزه به اقطار 3mmو3mmدر پل فوقانی کلیه چپ و پل تحتانی کلیه راست مشاهده میشود . هیدرونفروز در کلیه ها دیده نشد. تعدادی ترابکولاسیون ظریف در جدار مثانه دیده میشود. سنگ در مثانه رویت نشد.
بلافاصله پس از تخلیه ادرار pvr در حد 111mm اندازه گیری شد.
پروستات بزرگ میباشد ابعاد پروستات 39mm×40×40 بوده و حجم آن 33ccاندازه گیری شد.متشکرم

نظرات (1)

سلام ،باقيمانده ادرار زياده بايد دارو استفاده كنيد

نظر خود را بنویسید